VFA 94 Mighty Shrikes (U.S. Navy) Sticker


 

Comments