United States Ship John F Kennedy CV 67 (U.S. Navy) Sticker


 

Comments