Norfolk Naval Shipyard Portsmouth VA (U.S. Navy) Sticker


 

Comments